Nhân sự event

Lấy hàng có mất phí không?Nhân sự event khác